Skip to main content

Príbeh vody z prameňa Lazce v Necpalskej doline

Región Turiec má jednu z najlepších vôd v strednej Európe. Zaujímalo nás, ako to vyzerá priamo v srdci vodného zdroja a čo predchádza tomu, aby sme doma pri otočení vodovodným kohútikom naplnili pohár zdravou pitnou vodou. Ďakujeme vedeniu Turčianskych vodární za možnosť pripraviť tento článok a zvlášť ďakujeme pánovi Tiborovi Adamkovi, ktorý nás priestorom previedol.
Miesto prameňa v Necpalskej doline

Necpalská dolina

Turčianska kotlina je obklopená z oboch strán vrchmi Veľkej a Malej Fatry, ktoré sú popretkávané množstvom dolín. Na tomto území sa v dávnych dobách nachádzalo jazero, respektíve more, o čom svedčia tunajšie bohaté vápencové ložiská s pomerne vysokým výskytom fosílií. Jednou z dolín, ktoré rozbrázďujú masív Veľkej Fatry a ústia do Turčianskej kotliny je aj Necpalská dolina, ktorá je vyše 12 kilometrov dlhá a končí strmými žľabmi pod hlavným hrebeňom v priestoroch Ploskej a Kýšok. Leží približne severným smerom od známeho veľkofatranského dua – Blatnickej a Gaderskej doliny. Z druhej strany spoločným hrebeňom hraničí s Belianskou dolinou.

Celou dolinou preteká Necpalský potok

V päťdesiatych rokoch minulého storočia si miestni obyvatelia všimli, že povyše ich dediny potok na niektorých miestach nezamŕza ani v najtuhších zimách. To znamenalo, že je tam výver prameňa. Inicioval sa preto hydrogeologický prieskum, ktorý preukázal jeden z najvýdatnejších vodných zdrojov v strednej Európe.

S pánom Adamkom sme vyrazili smerom ku prameňu. Nikde ani „živej duše“. Na týchto miestach nie je dostupný ani telefónny signál. Uprostred krásnej prírody je poslednou „stopou civilizácie“ práve pracovisko vodární pozostávajúce z dvoch objektov. V prvej budove je vyše 80 metrov dlhá štôlňa. „Tu, v tomto objekte vlastne prameň Lazce vyviera. Je to náš najvýznamnejší vodný zdroj. Najväčší výver je na konci štôlne v rotunde, ale aj tu po bokoch v celej štôlni si môžete  všimnúť miesta, kde je vidno, že aj tam prameň vyviera“, začína exkurziu pán Adamko.

Po oboch stranách štôlne preteká po kamennom podloží priezračná voda a aj napriek vysokému hluku sa pýtame sprievodcu na pôvod kamienkov na dne. „Práve skutočnosť, že si obyvatelia všimli ako potok nezamŕza, znamenala výver prameňa. Ten má stálu teplotu 7,9 – 8,5 °C. Začal sa hydrogeologický prieskum, ktorý mal zistiť vhodnosť prameňa pre zásobovanie pitnou vodou. Aby sa dala zmerať výdatnosť, muselo sa koryto Necpalského potoka presunúť na pravú stranu. Štôlňa tak stojí na mieste pôvodného koryta, a teda podložie je pôvodné.

Turiec je bohatý na minerálne pramene

Slovensko je krajina bohatá na prírodné minerálne pramene, ktoré sú jedným z našich najväčších prírodných bohatstiev. Na našom území vyviera okolo 1000 minerálnych prameňov, z toho v Turčianskej kotline je ich niečo viac ako tridsať. Nájdeme tu termálne, uhličité aj sírovodíkové vodné zdroje.

  • termálne majú vyššiu teplotu ako 25 °C (Turčianske Teplice, medzi Diviakmi a Dubovým, pri Mošovciach)
  • uhličité (kyselky) obsahujú najmenej 1000 mg voľného oxidu uhličitého v jednom litri (Budiš, Martin, Dubové, Kaľamenová, Mošovce, Podhradie, Socovce, Slov. Pravno, Záturčie, Turč. Štiavnička)
  • sírovodíkové obsahujú viac ako 1 mg sírovodíka v jednom litri vody (Budiš, Necpaly, Slovany)
Prameň Lazce
Na konci tunela sa nachádza malá rotunda
Výdatnosť sa pohybuje od 400 do 1300 litrov za sekundu

Kvalitná pitná voda

Všimnite si, že ani steny, ani strop štôlne okrem kvapiek z vlhkosti neobsahujú žiadne machy, riasy ani živočíchy...,“ upozorňuje nás pán Adamko a pokračuje: „Hydrogeologickým prieskumom sa zistilo, že táto oblasť patrí medzi najvýznamnejšie hydrogeologické oblasti, kde medzi Belianskou a Necpalskou dolinou sa nachádza vápencovo-dolomitický komplex, plytká sinklinala, ktorá má veľký význam ako kolektor značného množstva krasových vôd. Niečo ako krasová jaskynná voda, preto sa jej hovorí aj tisícročná voda. Trvá mnoho rokov, kým sa povrchová voda prefiltruje cez všetky tie horniny a naberá z nich minerály. Teplota vody sa pohybuje od 7,9 – 8,5 °C, v podstate má stálu teplotu. Ide o veľmi kvalitnú pitnú vodu, ktorá je vďaka svojmu pôvodu stredne mineralizovaná, slabo alkalická a stredne tvrdá. Amoniak a dusitany vykazujú nulové hodnoty, obsah chloridov a dusičnanov je nízky a pomerne stály, takže voda vyhovuje aj pre kojencov - voda je priamo vhodná svojím zložením pre kojeneckú stravu, nie je ju potrebné už upravovať.

Na začiatku štôlne pri vstupe je zariadenie, ktoré meria výdatnosť prameňa. „Je to nádoba s výrezom, kde za určitý čas pretečie určité množstvo vody a toto vyhodnocuje elektronická riadiaca jednotka, na displeji vidíme aktuálny stav v reálnom čase. Odtiaľto sa potom už cez prepadlisko voda odvádza do rúry, ktorá je prepojená s druhým objektom. Dĺžka rúry je okolo 100 metrov.“ Prietok vody, teda výdatnosť prameňa bol v čase našej návštevy 623,8 l za sekundu. „Prameň má obrovskú výdatnosť a veľmi kvalitnú pitnú vodu. Výdatnosť sa pohybuje od 400 l až po 1300 l, maximálnu sme mali pred dvoma rokmi, a to 1300 l za sekundu. V priemere je to 600 – 650 l za sekundu. Výdatnosť je samozrejme ovplyvňovaná rôznymi faktormi, ale toto je taká konštantná hodnota. Tie faktory však nesúvisia nijako s povrchovou vodou (zrážkami).

Prečo sa robí teda dodatočné chlórovanie?

Legislatíva nám ukladá vodu ešte hygienicky upraviť, čím sa ale neznehodnotí. Je to kvôli niekoľkokilometrovým potrubným systémom, kde vzniká riziko, že by voda mohla nabrať nejaké baktérie. Taktiež v niektorých spotrebiskách postojí. Voda je surovina, ktorá tiež podlieha skaze. Hovorí sa že voda „zhnije“, takže preto ju treba hygienicky zabezpečiť. Samozrejme dávky chlóru sú stanovené zákonom tak, že nemajú dopad na zdravie človeka, netreba mať obavy.

Vo vnútri máte pocit, že sa nachádzate na plavárni pri bazénoch s čistučkou vodou, dojem narúšajú len ventily. Prvý bazén slúži ako prepadový. „Ešte skôr, než sa voda dostane do druhej nádrže, hlavného bazéna, prechádza cez nádrž, kde je prebytočná voda odvádzaná prepadom, teda späť do potoka.

Na dne hlavného bazéna je sací kôš filtračného zariadenia, ktorým je už voda odvádzaná do rozvodnej siete, respektíve do najbližšieho objektu ktorým je vodojem. Vodojem má regulačný, akumulačný charakter. Odtiaľ je zásobným potrubím dopravená do spotrebiska (mesto, obec) a následne rozvodným potrubím do domácností. Vlastne od tohto momentu, kedy je voda z hlavného bazéna nasávaná do potrubia, je už meraná a na základe tohto meradla my ako spoločnosť musíme každoročne dávať odplaty štátu.

Každá voda, ktorú odoberáme, je prírodné bohatstvo a je teda majetkom štátu. My musíme evidovať koľko sme odobrali a to meradlami, ktoré sú osadené aj na iných prameňoch a vodojemoch. Toto je tzv. voda surová, my ju hygienicky upravíme a následne to je tzv. voda vyrobená, ktorú už distribuujeme po sieťach, to nám stanovuje zákon. To znamená, že keď ju hygienicky upravíme, či už nachlórovaním alebo UV žiarením, tak až vtedy je to voda vhodná na pitné účely.

Kde všade je voda z prameňa Lazce?